Wednesday, 7 October 2020

3 วันเกิ ดดว งขาขึ้น ต่ อไป นี้​ จะ มีบ้ าน มีรถ สมใจห วัง มีโช คก้อนโต


 3 วันเกิ ดดว งขาขึ้น ต่อไปนี้​ จะ มีบ้ าน มีรถ สมใจห วัง มีโช คก้อนโต

1 เกิ ดวันอาทิตย์


คนวันนี้จะค่อนข้างหั ว ร้ อ น จึงไม่แปลกที่บ างทีจะมีทะเล าะกับใครมาบ้ างแม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดเองก็ตาม


ฉะนั้นก็จงควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่นะจะได้ไม่เกิ ดปั ญหาใหญ่ตามมา


อย่ าประชดประชันเพราะมันไม่ช่วยอะไร ให้ใช้เหตุผลและความเห็นอกเห็นใจเข้าหากัน


ด ว งคุณตอนนี้กำลังเริ่มดีมากขึ้น แล้ว คุณต้องมีสติในการทำทุกอย่ างจะได้หนุน


ด ว งให้ดีขึ้น งวดนี้มีเกณฑ์จะได้ร างวัลใหญ่จากสลากด้วยนะ


เก็ บโช คเอาไว้ จะได้โช คเป็นสิ่งตอบแทน3วัน7วัน สาธุ


2 เกิ ดวันอังค าร


ร ายจ่ายเยอะนะหากบริหารไม่ดีอาจลำบ าก แม้จะหามาได้เยอะก็ตาม


แต่ทุกอย่ างอยู่ที่การจัดส รรการเงิ นของคุณด้วย และมันมักจะมีเหตุการณ์มาให้ต้องจ่ ายเ งินก้อนอยู่ในช่วงนี้


แต่ฐานด ว งดีมากช่วงนี้มีเกณฑ์ร วย มีทรั พย์สิน เงิ นทอง แถมยังมีด ว งจะได้ร างวัลใหญ่กับสลากด้วยนะ


3 เกิ ดวันเสาร์


ด งกำลังมาแรงเลยมีแววว่าจะถูกสล ากรางวัลใหญ่เสี ยด้วยกับงวดที่กำลังจะมาถึง


โดยจะต้องซื้อสล ากกับคนขายที่อยู่ใกล้กับโ ร ง พ ย า บ า ลนะ


และสิ่งที่ต้องร ะวั งสำหรับวันนี้คือ ร ะวั งคน ผิ ว สีนะ


เพราะเขาจะนำปั ญหามาให้ป ว ด หั ว ร ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่งทางตรง


ทางอ้อม ในเ รื่ อ งของงานด้วย แต่ก็จงตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้ว


จะผ่านไปจนได้เลื่อนตำแหน่งและเ งิ นเดือนก็ขึ้นอีกด้วย เก็บโชคเอาไว้


ข้อมูล  

No comments:

Post a comment