Saturday, 29 August 2020

หมอดูเผย คนเกิ ดวัช่วงอายุนี้ ชีวิตดี ครอ บครัวสบายหมอดูเผย คนเกิ ดวัช่วงอายุนี้ ชีวิตดี ครอ บครัวสบาย

ท่านที่ เ กิ ด อาทิตย์

คนที่เกิ ดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มี ค วามรอบรู้ มีความปราดเป รื่ อ งในเ รื่ อ งของความคิด ค วามอ่ า นของผู้อื่น ชอบเป็นผู้นำมากก ว่ า พูดตาม

แต่หลาย ครั้งคุณก็ไม่ชอบที่จะนำ เ พี ย งเพราะว่าไม่มีความมั่นใจ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ ใ ค รมาชี้นิ้วสั่งเหยียบย่ำ ห า กใครพย าย ามทำสิ่ ง นั้นกับคุณ คุณจะแสดงสีหน้าท่ า ท า งออกมาทันที

ท่านที่ เ กิ ด จันทร์

คนที่เกิ ดในวันจันทร์ คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมี ค วามเป็นระเบียบสักเท่าไหร่ เป็นคนที่ฉ ล า ดมีแบบแผนในการทำงาน ไม่ชอบเรื่ อ ง อะไรที่มัน จุ ก จิกเกินไปเป็นคนที่อา ร ม ณ์ ร้อนง่ายมากและเย็นย าก

แต่ก็เป็นคน ที่ หลาย คนต่างนับถือ เพราะว่าตัวคุณเอง นั้ น มีความเป็นตัวเอ ง สู ง มีสติปัญญาในการ ตั ดสินปัญห า และจัดการบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเ ด็ ด ข าด


ท่านที่ เ กิ ด อังคาร

คนที่เกิ ดในวันอังคาร เป็นคนที่มีความฉลา ด มี ความรอบรู้อยู่ในตัว เ องสูง สถานการณ์คับขันต่าง คน สามารถจัดการ มั น ได้อย่างลงตัว เป็นคนที่ไม่ชอบ ใ ห้ ใครมาออกคำสั่งสักเท่าไหร่

คุณเป็นคนที่มี ค ว า มซื่อสัตย์สูงมาก หากรับปาก ห รื อ ได้รับคำสั่งอะไรแล้วนั้ น ก็ทำได้เสมอมา คุณเป็นประเภทที่ว่ า ย อ มหั กไม่ยอมงอ มีซิกเซ้นส์ใน ก า รมองคนออกอยู่เสมอ

ท่านที่ เ กิ ด พุธ

คนที่เกิ ดวันพุธ เป็นคนที่มีความคิดความ ห ม ายไม่เหมือนใคร ไม่เป็นภัย กับ ใครทั้งนั้นเป็นคนที่มีความสามา ร ถ ในการจัดการสิ่งต่าง ได้อย่างชัดเจน ไม่ชอบให้ใ ค ร ม าสั่งไม่ชอบให้ใครมาแสดงตัวเหนือกว่า

ท่านที่ เ กิ ด พฤหัส

คนที่เกิ ดในวันพฤหัสบ ดี เป็นคนที่ปากร้า ย พอสมควรแต่ไ ม่ คิ ดร้ า ยกับใครใ ด เ ลย

คนที่มีความซื่อ สั ต ย์เป็นคนที่รั กษ าคำพูด เป็นคนที่มีความคิ ด ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มีนิ สั ย ใ จคอที่ตั้งมั่นมีจิตใจที่เ ด็ ดเดี่ยว

ท่านที่ เ กิ ด ศุกร์

คนที่เกิ ดในวันศุก ร์ คุณเป็นคนที่มีแบบแผน ใ นการใช้ชีวิต เป็นคนที่วางแผนล่วงหน้ า ไม่ชอบการเจรจาที่ยุ่งย าก เป็นคนที่ไม่ชอบ ก า รเดินทางไปไห น ม า ไหนแบบกระชั้นชิด

นิ สั ยโดยรวมขอ ง คุ ณแล้วนั้น อ ยู่ในเกณฑ์ครึ่ง กล าง ไม่ชอบการถูกเอ า เ ปรียบทางคำพูด วาจา มีซิกเซ้นใน ก ารมองคนและมองงานออก

ท่านที่ เ กิ ด เสาร์

คนที่เกิ ดในวันเสาร์ คุณชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ ในบางครั้งก็ชอบแสดงการกระทำออกมา ที่เหมือนว่าเป็นคนที่อ า ยุน้อยอยู่เสมอ แต่ลึกในใจแล้ว นั้ นคุ ณเป็นคนที่มีความคิดดีชอบแสดงออก

ในทางที่ไม่ ค่ อยดีสักเท่าไหร่ ชอบเก็บข้อมูลผู้อื่นช อ บทำตัวเป็นคนที่ดูเหมือน ไ ม่มีอะไรแต่จริงแล้วคุณลึกล้ำม า ก กว่านั้นมาก

No comments:

Post a comment