Tuesday, 30 June 2020

5 วั น เ กิ ด นี้ เตรียมรับเ งิ นใช้ ไม่ข า ดมือ


อีกแค่ 4 วันก้จะเป็นวันที่หลายคนรอคอยกันแล้ว แต่ก่อน จะซื้อ เล ข ต้องอย่าลืมอ่ านคำทำ น ายกันก่อน วันนี้เราจึงไม่พลา ด เอามาฝา กกันอีกแล้วจ้า
สำหรับคำทำ น าย 5 วั น เ กิ ด นี้ เตรียมรับเ งิ นใช้ ไม่ข า ดมือ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพฤหัส
วันอาทิตย์
วันพุธ
วันพุธ
แต่ถึงอย่างไร ก็อย่ า ลื มทำบุ ญ กันด้วยนะคะ

No comments:

Post a comment