Wednesday, 13 May 2020

เงินช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มแรก 8.33 ล้านคน ได้รับเงินพรุ่งนี้


การที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ co vid19 ส่งผลให้ทางภาครัฐหรือทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมมือกันและเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทางด้านเฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ เกษตรกรที่ประสงค์ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 รายละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563

หน้าเว็บไซต์ เงินช่วยเหลือเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรที่รอรับการช่วยเหลือ

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านราย ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับเงินช่วยเหลือภายในเดือน พฤษภาคม 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 2

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเกษตรกรครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต 2563 และ 2564 ได้ ดังนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนด

นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เพื่อใช้เป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ อีกด้วย

เกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว mumkhao ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐกันนะคะ

ขอบคุณ เพจเฟซบุ๊คไทยคู่ฟ้า

เรียบเรียง mumkhao

No comments:

Post a comment