Wednesday, 29 April 2020

ผู้พิทักษ์สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูล 3 ขั้นตอน ทบทวนสิทธิ์


สำหรับท่านใดที่ลงทบทวนสิทธิ์ หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบท่าน ว่าท่านได้ประกอบอาชีพตามที่ลงไว้จริงไหม และได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าใครจะเป็นคนมาลงตรวจ คนที่จะมาลงตรวจท่านเรียกว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์

ผู้พิทักษ์สิทธิ์คือ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล หลักฐานการประกอบอาชีพ จากประชาชนผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจในการตัดสินผลการพิจารณา โดยเพียงทำการส่งข้อมูลเข้ากระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของมาตรการฯ ต่อไป

สำหรับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบข้อมูล กระทรวงการคลังอาจจะมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบอาชีพของผู้ยื่นทบทวนสิทธิเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการติดต่อเพื่อขอเข้าพบผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ

ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไม่มีการเรียกรับเงินหรือรับสิ่งของอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิของผู้ลงทะเบียนตามมาตรการฯ


ผู้พิทักษ์สิทธิ์

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูล 3 ขั้นตอน


1 ถ่ายรูปบัตรประชาชน ของผู้ทบทวนสิทธิ


2 ถ่ายรูปใบหน้า ของผู้ทบทวนสิทธิ


3 ตรวจสอบและถ่ายรูปหลักฐาน ประกอบอาชีพของผู้ทบทวนสิทธิ

หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล

ภาพหลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น สถานที่ทำงาน หน้าร้าน รถที่ขับ สินค้าที่ขาย อุปกรณ์ประกอบอาชีพ

ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบขับขี่สาธารณะ ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตให้ประกอบการตามอาชีพ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น สัญญาเช่าร้าน หลักฐานการรับเงิน ที่พักอาศัยปัจจุบัน กรณีไม่มีหน้าร้าน หลักฐานทาง social media เอกสารการรับงานหรือดูแลลูกค้าตามการว่าจ้างNo comments:

Post a comment